In August, our dedicated team members from RGIT will be hosting a compelling presentation in Hanoi, where they’ll showcase the numerous advantages of studying in Australia, the vibrant lifestyle in Melbourne and Tasmania, and the excellence of RGIT’s leading vocational courses. Attendees will have the chance to enroll directly and gather valuable scholarship information. Don’t miss out on this incredible opportunity!

For sign-up details, contact marketing@rgit.edu.au or Jason@rgit.edu.au.

 

Trong tháng Tám, trường cao đẳng nghề RGIT sẽ tổ chức buổi hội thảo tại Hà Nội, nơi RGIT sẽ giới thiệu những lợi ích khi chọn học nghề tại Úc, cuộc sống tại các campus của trường ở Melbourne và Tasmania. Tham dự buổi hội thảo, bạn sẽ có cơ hội đăng ký trực tiếp và nhận được học bổng giá trị. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này!

Để biết thêm thông tin đăng ký, vui lòng liên hệ marketing@rgit.edu.au hoặc Jason@rgit.edu.au.

Tải về Mẫu Thông Tin
Register to Join